از دست دادن حیوان خانگی
  • از دست دادن حیوان خانگی

    هنگامی که فرزندم حیوان خانگی مانند سگ، گربه، پرنده، ماهی و یا همسترش را از دست میدهد، چه کنیم و با او چه ...

    هنگامی که فرزندم حیوان خانگی مانند سگ، گربه، پرنده، ماهی و یا همسترش را از دست میدهد، چه کنیم و با او چه برخوردی کنیم؟ آیا تنها به علت نگرانی از مشکلات روحی بعد از این اتفاق، برای فرزندم حیوان خانگی ن ...

    بیشتر بخوانید